Nowe rozporządzenie, nowe ograniczenia w codziennym życiu (COVID-19)

Od dziś obowiązują kolejne, jeszcze dalej idące obostrzenia m.in. w poruszaniu i przemieszczaniu się (ale też w istocie zawierające pewne nowe zasady bezpieczeństwa, czy też zakazujące prowadzenia dalszych rodzajów działalności gospodarczej np. hoteli z pewnymi wyjątkami) – w życie weszło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Poniżej najbardziej skrótowo, najistotniejsze moim zdaniem zmiany obowiązujące od 01 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. (z wyłączeniem przypadków, w których zmiany wchodzą później – jak zaznaczono):

PRZEMIESZCZANIE SIĘ:

1. Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, będą mogły wyjść z domu wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej*.

* Problematyczne w tym aspekcie, choć sytuacja ta nie jest często spotykana w praktyce, może się okazać traktowanie osób, które wskutek zawarcia małżeństwa uzyskały pełnoletność (art. 10 § 2 Kodeksu cywilnego) – Rozporządzenie stanowi wyłącznie o osobach poniżej 18 r.ż., a nie o osobach niepełnoletnich.

2. 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich (!) – tym samym zaleca się wyjścia samodzielne (o ile w ogóle jest taka potrzeba, pamiętajmy, że lepiej zostać w domu)*.

* Wyłączeni z tego obowiązku są:

– rodzice z dziećmi do 13 roku życia,

– osoby niepełnosprawne, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

3. Limit pasażerów w pojazdach z liczbą miejsc większą niż 9

W zbiorowym transporcie publicznym (autobusy miejskie, tramwaje itp.) obowiązuje zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Wymóg ten rozszerzono także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

W mocy nadal pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób jak wskazywano we wcześniejszym wpisie.

Zdjęcie: Startup Stock Photos

GROMADZENIE SIĘ:

1. Zakaz korzystania z parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż (miejsc pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni)

* Zakaz ten nie dotyczy przypadków wykonywania czynności zawodowych, służbowych, działalności gospodarczej na podstawie umów zawartych w tym zakresie na tych terenach, a także działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony interesu publicznego, czy wykonywania świadczeń na rzecz przeciwdziałania COVID-19 w ramach wolontariatu*.

* Nie wiemy co w przypadkach, gdy np. przejście przez park będzie jedyną drogą do i z domu (np. po drodze do sklepu).

2. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie

– Sklepy i punkty usługowe – maksymalnie 3 osoby na stanowisko kasowe

– Targowisko i stragany – maksymalnie 3 klientów na 1 miejsce prowadzenia sprzedaży (punkt handlowy)

– Placówki pocztowe – maksymalnie 2 osoby na 1 stanowisko obsługi (okienko pocztowe)*

* Do powyższych liczb nie wlicza się osób zapewniających obsługę tych placówek (pracowników).

3. Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe (o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2) sklepy budowlane będą zamknięte.

4. Godziny dla seniorów (10:00 – 12:00)

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1. Nowe zasady bezpieczeństwa w sklepach i targowiskach

Wszyscy klienci będą zmuszeni robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach*.

* Przy czym od 02 kwietnia sklepy powinny takie środki ochrony indywidualnej zapewnić (z tym że Rozporządzenie reguluje, że właściciele takich obiektów powinni zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, więc w tym drugim wypadku, gdy dostępne będą tylko środki do dezynfekcji rąk, klienci sklepów będą musieli się sami w stosowne jednorazowe rękawiczki zaopatrzyć).

2. Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego (od 2 kwietnia 2020 r.)

Mogą one funkcjonować tylko wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny. Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku*.

* Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

3. Automatyczna kwarantanna dla osób wspólnie zamieszkujących

Choć może to dziwić, dopiero teraz rozszerzono obowiązek poddania się kwarantannie domowej także na osoby zamieszkujące wspólnie z osobą kierowaną na kwarantannę domową. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od 1 kwietnia 2020.

4. Zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich i zawieszenie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych i masaży

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach.

Zawieszone zostało wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

5. Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2 kwietnia 2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom:

– stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

– pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Należy też wspomnieć, że dzisiaj weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), która pośród szeregu zmian stanowiących tzw. „tarczę antykryzysową” (które to zmiany zasługują na co najmniej kilka dużych opracowań) wprowadziła także realne sankcje za naruszenie dotychczasowych zakazów wynikających z izolacji, czy też nałożonej kwarantanny, zgodnie art. 15zzzn ust. 1 (przy czym numeracja artykułu stanowiąca kolejno dodawane do siebie litery alfabetu to nie skutek wskoczenia kota na klawiaturę, ale tyle przepisów zostało dodanych między art. 15, a art. 16 tzw. ustawy „koronawirusowej” dla zachowania systematyki tej ustawy):

Art. 15zzzn ust. 1. ustawy:

W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.

Przy tym stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów (art. 15zzzn ust. 2). 3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Samo zaś naruszenie zakazów nałożonych na podstawie dotychczas wydanych rozporządzeń o stanie epidemii, zagrożenia epidemicznego, czy omawianego Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii skutkuje nałożeniem kary administracyjnej w wysokości od 5.000 do 30.000 zł. Wprowadziła to obowiązująca od dziś ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567). Karę taką wymierza w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny.

Co istotne, decyzja w sprawie kary pieniężnej jest doręczana niezwłocznie i podlega natychmiastowemu wykonaniu (!) z dniem jej doręczenia. Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Abstrahując od prawnej oceny regulowania tak istotnych kwestii jak naruszenie swobody przemieszczenia się, czy prawa do gromadzenia się w drodze rozporządzeń i niechęci do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej (pomimo istnienia ku temu wszystkich przesłanek – co jednak zasługiwałoby na odrębne opracowanie), nie stosujmy obywatelskiego nieposłuszeństwa i stosujmy się do wprowadzonych zmian. Wszak chodzi tu o nasze bezpieczeństwo. #zostanwdomu

Wszystkie zasady dot. bezpieczeństwa w jednym miejscu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

r.pr. Dawid Aniszewski

Zdjęcie w nagłówku autorstwa Karoliny Grabowskiej | kaboompics.com