Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: dawidaniszewski.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Aniszewski, ul. Bydgoska 2/41, 80-394 Gdańsk
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kancelaria@dawidaniszewski.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Klauzula informacyjna dla Klientów o ochronie danych osobowych

 1. Stosownie do obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), niniejszym informuję, że dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie https://dawidaniszewski.pl/kontakt/ lub w innej formie (mailowej, telefonicznej lub korespondencyjnej), a także w ewentualnie później zawartej przez Państwa z Kancelarią Umowie, jak  również dane  uzyskane w trakcie jej wykonywania, będą przetwarzane przez Kancelarię Radcy Prawnego Dawid Aniszewski, ul. Bydgoska 2/41, 80-394 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP: 844-231-18-01 (dalej jako „Kancelaria” lub „Administrator”), która stanie się Administratorem tych danych.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem: (i) telefoniczny pod numerem: (+48) 503-910-408, (ii) za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: kancelaria@dawidaniszewski.pl, (iii) kontakt listowny na adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 2/41, 80-394 Gdańsk.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz przez następujący okres:
 • przedstawienia analizy Państwa sytuacji – podstawą prawną jest art. 6 ust.  1 lit. b RODO; dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;
 • wykonania Umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust.  1 lit. b RODO; dane będą przetwarzane przez czas realizacji Umowy;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dane będą przetwarzane przez okres wskazany w ww. przepisach prawa;
 • ewentualnego           ustalenia,            dochodzenia     roszczeń lub obrony przed wzajemnymi roszczeniami stron – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja   uzasadnionego   interesu   Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową; dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególność związanych   z   przedawnieniem    roszczeń    wynikających z umowy między Klientem a Administratorem, w którym dane osobowe zostały zgromadzone;
 1. Dane osobowe udostępniane będą:
 • współpracującym z Kancelarią adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz innym podmiotom świadczącym usługi prawne i samodzielnie decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych;
 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądom i organom państwowym i samorządowym);
 • biurom informacji gospodarczej;
 • podmiotom świadczącym usługi:

  • informatyczne oraz nowych technologii;
  • płatnicze;
  • księgowo- finansowe;
  • audytorskie i kontrolne;
  • windykacyjne;
  • drukarskie;
  • niszczenia dokumentów;
  • pocztowe oraz kurierskie.
 1. Klient ma prawo: (1) dostępu do danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a Klient potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 2. W celu skorzystania z uprawnień Klient kontaktuje się z Kancelarią (we wskazany w pkt 2. Dowolnie wybrany sposób) i wskazuje prawo, z którego chce skorzystać. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie i bez podawania przyczyny, bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów analizy Państwa sytuacji przed zawarciem Umowy z Kancelarią oraz do celów samego wykonania Umowy. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie przygotowanie analizy oraz realizacja Umowy mogą stać się niemożliwe.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać przekazanych przez Klienta danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: